Home
Wie ben ik
Werkwijze
Tarieven
Fotoalbum
Voorwaarden
Contact
Kattebelletje

 

Voorwaarden die kattenoppas Cat@Home hanteert.

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtnemer:Kattenoppas Cat@Home
1.2 Opdrachtgever: Katteneigenaar (en eigenaar van de overige aanwezige kleine huisdieren) die de overeenkomst aangaat met Cat@Home.
1.3 Overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer verplicht zich hiermee de dieren te verzorgen voor de overeengekomen tijdsduur.
1.4 De te verzorgen dieren: de dieren waarvoor de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever zorgt.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hier nadrukkelijk van is afgeweken. Alleen een  schriftelijk verzoek aan Cat@Home, met een schriftelijke bevestiging dat Cat@Home hiermee instemt, kan leiden tot een afwijking van de algemene voorwaarden. Dit tast de overige bepalingen niet aan.
2.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijden zonder opgaaf van reden de algemene voorwaarden, website en tarieven te kunnen wijzigen. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever op de hoogte van wijzigingen via de website.

Artikel 3 Rechten en plichten van de opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever verklaart gegevens naar waarheid te verstrekken of in te vullen.
3.2 Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet vermelden of verkeerd vermelden van noodzakelijke informatie.
3.3 Opdrachtgever zorgt voor voldoende kattenbakvulling, eten en indien van toepassing medicijnen. Als dit niet het geval is, haalt Cat@Home bij, en worden de kosten doorberekend. Tevens komt hier 15 euro extra bij voor het bijhalen van de niet aanwezige spullen.

Artikel 4 Rechten en plichten van de opdrachtnemer

4.1 Opdrachtnemer zal de beste zorg dragen voor uw huisdier(en).
4.2 Opdrachtnemer kan zonder opgaaf van reden een oppasverzoek weigeren tijdens of na afloop van het intakegesprek.
4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten stop te kunnen zetten ivm drukte, vakantie, ziekte, enz. Dit geldt niet voor al gemaakte oppasafspraken.

Artikel 5 Privacy(zie ook privacy verklaring)

5.1Uw gegevens worden uitsluitend door Kattenoppas Cat@Home gebruikt en niet aan derden verstrekt.Hierop geldt de uitzondering van mogelijk de dierenarts.
5.2 Uw sleutel wordt op een zodanige manier gelabeld dat ze niet naar uw huis herleid kan worden.
5.3 Na afloop van de oppasperiode houdt de opdrachtnemer uw sleutel nog in bezit, voor het geval dat u vertraging oploopt. De oppas zal dan voor de katten (en kleine huisdieren) blijven zorgen totdat u terug bent.Deze kosten worden doorberekend. Wanneer u terug bent wordt een afspraak gemaakt waarbij de sleutel retour gegeven wordt.
5.4 Na afloop van de overeenkomst bewaart Kattenoppas Cat@Home uw gegevens,(zie privacy verklaring)zodat er geen nieuw intakegesprek hoeft plaats te vinden bij een volgende overeenkomst.

Artikel 6 Gezondheid

6.1 In geval van gezondheidsproblemen tijdens de overeenkomst, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een dierenarts te raadplegen. Dit gebeurt waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer zal altijd proberen naar de dierenarts van de opdrachtgever te gaan. Indien dit niet mogelijk is, zal opdrachtnemer naar de eigen dierenarts gaan. In het geval van levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer altijd handelen in het belang van het dier.
6.2 In geval van overlijden of inslapen van het dier zal de opdrachtgever altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever, zodat er de mogelijkheid is voor begrafenis of crematie.
6.3 Gemaakte dierenartskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. Voor ieder bezoek aan een dierenarts wordt 12,50 euro in rekening gebracht.

Artikel 7 Schade en aansprakelijkheid

7.1 De opdrachtgever is als eigenaar van de dieren volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor materiele en immateriele schade die de dieren van de opdrachtgever aanbrengen aan andere of de eigendommen van anderen. Kattenoppas Cat@Home is dan ook in geen geval hiervoor aansprakelijk.
7.2 Kattenoppas Cat@Home kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke ziekte of overlijden van de op te passen dieren.
7.3 Kattenoppas Cat@Home is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever door oorzaak van de huisdieren, of in het geval van niet te voorkomen gebeurtenissen.
7.4 Kattenoppas Cat@Home is niet aansprakelijk wanneer er ingebroken wordt tijdens de overeenkomst.
7.5 Kattenoppas Cat@Home is niet aansprakelijk bij mogelijk ontsnappen van huisdieren, of wanneer huisdieren bij buiten laten niet terugkeren of overlijden.

Artikel 8 Betalingen

8.1 De verschuldigde tarieven dienen contant te worden betaald of overgemaakt indien toegezegd is. Bij annulering van de gehele reservering binnen 8 weken voor de aanvankelijke oppasperiode wordt 25% van het oppastarief voor betreffende dagen door berekend.Bij annulering van de gehele reservering binnen 3 weken voor de aanvankelijke oppasperiode wordt 50% van het oppastarief voor betreffende dagen door berekend. Bij eerder vertrek en/of thuiskomst of anders, indien er geen oppas nodig is maar wel gereserveerd wordt het volledige tarief gerekend.

Op de gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 CAT@HOME kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van cat@home, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Cat@home verstrekt. Cat@home kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
De gegevens van uw dier

 WAAROM Cat@home GEGEVENS NODIG HEEFT

CAT@HOME verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt Cat@Home uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de dienstverlening: het verzorgen van uw huisdier(en).

HOE LANG Cat@Home GEGEVENS BEWAART

CAT@HOME bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst meer met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

CAT@HOME verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, mocht het voorkomen dat uw dier een dierenarts moet bezoeken dan zullen uw gegevens alléén aan de desbetreffende dierenarts worden verstrekt mocht dit nodig zijn voor de behandeling van uw dier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat@Home